Tag Archives: Verwijder Gitop.pro van Windows 7

virus tag

Desinstallatie Gitop.pro van Windows 10 : Afschaffen Gitop.pro

Verwijder Gitop.pro from Windows 7 : Wissen Gitop.pro

verschillende dll-bestanden infectie ontstaan door Gitop.pro
wmspdmoe.dll 10.0.0.3646, ncobjapi.dll 5.1.2600.1106, iedkcs32.dll 17.0.6000.16825, iesetup.dll 6.0.2600.0, System.Workflow.ComponentModel.ni.dll 3.0.4203.835, ctl3d32.dll 2.31.0.0, msoeacct.dll 6.0.6000.20590, gameux.dll 6.0.6001.18032, WMPMediaSharing.dll 12.0.7600.16385, aspnet_rc.dll 2.0.50727.312, XpsRasterService.dll 7.0.6002.22573, msxml6.dll 6.30.7601.17514, wmpshell.dll 11.0.6000.6324, msmom.dll 7.2.5.2202, snmpapi.dll 5.1.2600.0, cscdll.dll 6.1.7601.17514, msrepl40.dll 4.0.9702.0
Continue reading